MÁY NÉN KHÍ

Model: OSP-75V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 14.0 m3/phút

Model: OSP-75M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.2 m3/phút

Model: OSP-55V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10.6 m3/phút

Model: OSP-55M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 10 m3/phút

Model: OSP-37V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 7.1 m3/phút

Model: OSP-37M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: OSP-22V5AN2

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.3 m3/phút

Model: OSP-22M5AN2

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

Model: OSP-15V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.4 m3/phút

Model: OSP-15M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.15 m3/phút

Model: OSP-11V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1.79 m3/phút

Model: OSP-11M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1.63 m3/phút

Model: OSP-7.5V5AN2

 • Áp suất: 0.9 Mpa (9 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 1.17 m3/phút

Model: OSP-7.5M5AN2

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 1.05 m3/phút

Model: 11P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1200 L/phút

Model: 7.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 840 L/phút

Model: 5.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 630 L/phút

Model: 3.7P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 440 L/phút

Model: 2.2P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 265 L/phút

Model: 2.2P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 265 L/phút

Model: 1.5P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 1.5P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 0.75P-9.5V5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 80 L/phút

Model: 0.75P-9.5VS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 80 L/phút

Model: DSP-75VAT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 12.6 m3/phút

Model: DSP-75AT5N2

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 75 KW (100 HP)
 • Lưu lượng: 13.0 m3/phút

Model: DSP-55VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.5 m3/phút

Model: DSP-55A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 55 KW (74 HP)
 • Lưu lượng: 8.0 m3/phút

Model: DSP-37VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 6.7 m3/phút

Model: DSP-37A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 37 KW (50 HP)
 • Lưu lượng: 5.9 m3/phút

Model: DSP-22VA5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.6 m3/phút

Model: DSP-22A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 22 KW (30 HP)
 • Lưu lượng: 4.0 m3/phút

Model: DSP-15A5N2

 • Áp suất: 0.7 Mpa (7 Bar)
 • Công suất: 15 KW
 • Lưu lượng: 2.5 m3/phút

Model: SRL-33ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 33 KW
 • Lưu lượng: 3780 L/phút

Model: SRL-22ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 22 KW
 • Lưu lượng: 2520 L/phút

Model: SRL-15ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 16.5 KW
 • Lưu lượng: 1890 L/phút

Model: SRL-11ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1260 L/phút

Model: SRL-7.5ME5A

 • Áp suất: 0.8 Mpa (8.0 Bar)
 • Công suất: 7.7 KW
 • Lưu lượng: 880 L/phút

Model: SRL-5.5ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 600 L/phút

Model: SRL-3.7ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 400 L/phút

Model: SRL-2.2ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: SRL-1.5ME5A

 • Áp suất: 0.85 Mpa (8.5 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 160 L/phút

Model: 11OP-8.5GA5A

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 11 KW
 • Lưu lượng: 1285 L/phút

Model: 7.5OP-8.5GA5A

 • Áp suất: 0.83 Mpa (8.3 Bar)
 • Công suất: 7.5 KW
 • Lưu lượng: 880 L/phút

Model: 5.5OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 5.5 KW
 • Lưu lượng: 605 L/phút

Model: 3.7OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 3.7 kW
 • Lưu lượng: 405 L/phút

Model: 2.2OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: 2.2OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 2.2 KW
 • Lưu lượng: 240 L/phút

Model: 1.5OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 1.5OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 1.5 KW
 • Lưu lượng: 165 L/phút

Model: 0.75OP-9.5G5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 75 L/phút

Model: 0.75OP-9.5GS5A

 • Áp suất: 0.93 Mpa (9.3 Bar)
 • Công suất: 0.75 KW
 • Lưu lượng: 75 L/phút