MÁY SẤY KHÍ TÁC NHÂN LẠNH

Model: ARX5300A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 74 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX5300A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX4100A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX2900A-W

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX4500A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 45 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX3500A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX3100A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 31 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX2300A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 23 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX120HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 18.4 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX100HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 14.9 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX90HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 10.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX75HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 8.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX50HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 7.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX30HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 4.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX20HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX10HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.1 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX5HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX3HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.32 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C