MÁY SẤY KHÍ

Model: HAS-190A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-150A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 31 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-120A5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 23 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: HAS-90AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 18.4 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-75AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 14.9 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-65AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 10.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-55AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 8.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-45AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 7.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-30AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 4.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-15AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Dạng: 2.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-8AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 1.1 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-6AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 0.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: HAS-3AH5

 • Áp suất hoạt động: 0.98 Mpa (9.8 Bar)
 • Công suất sấy: 0.32 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX5300A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 74 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX5300A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX4100A-WE

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 41 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX2900A-W

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 29 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX4500A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 45 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX3500A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 35 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX3100A-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 31 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX2300A

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 23 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~60 độ C

Model: ARX120HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 18.4 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX100HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 14.9 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX90HL

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 10.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX75HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 8.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX50HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 7.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX30HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 4.6 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX20HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.8 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX10HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.1 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX5HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.7 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: ARX3HJ

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.32 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 10~80 độ C

Model: QSQ2500D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 17.50 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ2000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 14.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1400D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 9.80 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ1000D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 7.00 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ700D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 4.90 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ420D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.94 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ270D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 2.3 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ180D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.53 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ120D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 1.02 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ080D-E

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.68 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ035D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.297 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ020D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.17 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C

Model: QSQ010D

 • Áp suất hoạt động: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Công suất sấy: 0.085 m3/phút
 • Nhiệt độ khí vào: 5~50 độ C