33.11mm2/s

Model: 55173321

  • Chỉ số độ nhớt tại 100°C: 6.085mm2/s
  • Chỉ số độ nhớt tại 40°C: 33.11mm2/s
  • Gốc dầu: Tổng hợp