Bình tích khí

Model: AT1000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 1000 Lít

Model: AT1500

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 1500 Lít

Model: AT2000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 2000 Lít

Model: AT200

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 5 mm
 • Dung tích: 200 Lít

Model: AT3000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 3000 Lít

Model: AT300

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 5 mm
 • Dung tích: 300 Lít

Model: AT4000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 4000 Lít

Model: AT5000

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 8 mm
 • Dung tích: 5000 Lít

Model: AT500

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 6 mm
 • Dung tích: 500 Lít

Model: AT600

 • Áp suất: 1.0 Mpa (10 Bar)
 • Độ dày vỏ bình: 6 mm
 • Dung tích: 600 Lít